HISTORIEN OM GODSETgrey-curly-line-design-md-color-small

HOLSTEINBORG GODS ligger med 13 km kystlinje ned til Sydvest-Sjællands sydlige dobbelt-kyst, der med en række af øer, holme og rev opdeler vandområderne – de rolige indvande fra det rå hav udenfor med kysten under stadig nedbrydning. – Dette egen-artede sceneri har gennem tiden tiltrukket og inspireret særdeles mange malere og digtere – fx H. C. Andersen gennem 25år.
HOLSTEINBORG har på ca. 800 år alene haft to ejerfamilier og eet embede.

 

Siden ca år 1200 lå på det nuværende bygnings-anlægs område et forsvarsværk til beskyttelse af den nærliggende – da et flådestøtte-punkt – Bisserup Havn. Med navnet BRÅDE kendes godset som et lenssted under Roskilde bispestol helt frem til 1522, hvor Kronen overtog. (Ældste bevarede jordebøger er fra 1290 og 1370).

Frederik II.s bestræbelser på at skabe kongelige enemærker i Nord-Sjælland medførte en række store godsmageskifter, hér bl. a. med Niels I. Trolle til Torupgård, der i stedet i 1562 fik BRÅDE Gods, der herefter bar navnet TROLHOLM.
Det store voldsted blev snart efter indgravet, og et næsten helt symmetrisk borg- og ladegårds-anlæg blev bygget i årene 1598 -1651. Ligeledes opførtes ladegården på den nærliggende sædegård, Snedinge.

Da amtmand over Flensborg Amt, Ulrich Adolph Holstein (søn af danske oberst Adam Christopher) år 1700 erhvervede Baroniet Fuirendal, blev grunden lagt for den nuværende slægt som ejere af gods i Sydvest-Sjælland. I 1707 købte han de to sædegårde TROLHOLM og SNEDINGE, som 01.1708 opgik i GREVSKABET HOLSTEINBORG. (Dette endte med at omfatte bl.a. 14+6 kirker, 11 hovedgårde/godser, 84 landsbyer, 7 poge- og 24 skoler).
Denne første lensgreve hér blev Frederik IV´s svoger, og var i dennes sidste 10 regeringsår Rigets storkansler, og Ridder af Elefanten. – Storkansleren etablerede 10 landsbyskoler c. 1710, og indbyggede Holsteinborg Kirke i 1728, der fortsat er normal sognekirke – den ene af landets to eneste privatejede sognekirker i dag.

Den sjette lensgreve, Frederik Adolph, havde mange nære relationer til Reventlow og Bernstorff kredsen – og deres interesse- og aktivitets-fællesskab med landboreformer, økonomi og de spirende nye politiske styreformer.
Få af utallige eksempler: I 1808 tændtes det første juletræ i Danmark (og Skandinavien); 14 skoler og 12 husflidsskoler blev bygget 1810 – 25, Danmarks første sygekasse blev oprettet i 1811, Nordeuropas første Sparekasse i 1810, Sorø Amts Landøkonomiske Selskab i 1833. Et skub til erhvervslivet kom, da 11 industrier blev etableret i Bisserup (fajance-fabrik, sæbesyderi, væveri o.m.a.).
Også udkastet til Norges “Ejdsvold Grundlov” fra 05.1814 blev skrevet hér i Havestuen.
Syvende lensgreve, Ludvig var bl. a. konseilspræsident 1870-74. Denne og hustruen Mimi var vært for H. C. Andersen 36 gange hér og i deres bolig i København. Ca. 50 af digterens eventyr, historier; fædrelands-sange, digte, rejse-beskrivelser – endog en opera – er skrevet eller inspireret hér.

Nuværende ejer siden 1977 er 12te (lens-) greve til Holsteinborg: Hofjægermester Ulrich greve Holstein – Holsteinborg. Hustru er cand. jur. Monica f. Sally.
Familjens daglige liv leves i hovedbygningen, hvis nordlige del blev bygget i 1598.